REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.blesz.pl

Sprzedającym jest blesz.pl sp. z o.o.  zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej: ………………………………… lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@blesz.pl, a w sprawach reklamacji i zwrotów: reklamacje@blesz.pl

 • 1 Definicje
 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 2. Klient  (Kupujący)  - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 
 3. Przedmiot  transakcji -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 
 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. 
 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 
 7. Umowa Sprzedaży  - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
 8. Sklep  Internetowy blesz.pl (Sklep,  Sklep  Internetowy)  -  serwis  internetowy  dostępny pod adresem www.blesz.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. 
 9. Strona – Sprzedający i Klient 
 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.pl.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

 • 2 Zasady ogólne. 
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 2. Sklep internetowy blesz.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie blesz.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

 • 3 Składanie zamówień. 
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych blesz.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez uprzednie zalogowanie się na stronę internetową do czego niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego jako loginu oraz hasła (jednorazowy kod sms).
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sprawie zamówień jest możliwy w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
 5. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli mimo prób kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Kupującym nie dojdzie do porozumienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, telefon stacjonarny, adres zamieszkania, adres dostawy w związku z realizacją umowy. Kupujący może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych i aktualnych promocji cenowych.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  numer telefonu komórkowego. Hasło  Kupujący otrzymuje sms na wskazany numer telefonu komórkowego i jest ono jednorazowe.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 11. Czas  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu  wpłaty na  rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia i fakturze proforma lub po dwóch dniach od otrzymania przekazu pocztowego lub gotówki w siedzibie Sprzedającego.

 

 • 4 Koszty i termin wysyłki. 
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, ale w godzinach pracy o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. W przypadku zakupów na kwotę 500,00 zł brutto i powyżej, koszty dostawy ponosi Sprzedający, czyli blesz.pl.
 4. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu i kwoty jednorazowego zakupu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie blesz.pl są realizowane pod konkretne zamówienie z indywidualnymi cechami produktu, opakowania jednostkowego i zbiorczego.  Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru na magazynie producenta, magazynie własnym sklepu blesz.pl lub w przypadku braku na magazynie od czasu oczekiwania na wyprodukowanie produktu. Jeżeli przy produkcie nie występuje informacja „Czas oczekiwania powyżej 30 dni”, dostawa produktu będzie zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych.  Przed złożeniem zamówienia, Kupujący może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego produktu na infolinii lub emailem.
 6. Przesyłka dostarczona będzie zgodnie z terminem podanym na fakturze proforma wysłanej mailem przez Sprzedającego. Jest to orientacyjny czas dostawy i do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

 

 • 5 Płatności. 
 1. Każdy produkt konfigurowany jest pod indywidualne potrzeby klienta i posiada indywidualne cechy, dlatego w sklepie internetowym blesz.pl obowiązuje płatność w formie 100% przedpłaty na konto bankowe, przekazem pocztowym lub gotówką w siedzibie Sprzedawcy. 
 2. Płatność klient dokonuje po otrzymaniu faktury proforma i realizuje je w walucie Złoty polski (PLN) lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez system płatności DOTPay. Po zaksięgowaniu środków produkt wysyłany jest z magazynu sklepu blesz.pl lub zamawiany jest u producenta od którego przesyłka bezpośrednio trafia na adres wskazany przez klienta. 
 3. Dowodem zakupu w sklepie blesz.pl jest faktura wystawiona na imię i nazwisko konsumenta, bądź na działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Dowód zakupu wysyłany jest elektronicznie w formie pliku .PDF na adres e-mail kupującego. Sprzedawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. - Dz. U. nr 0 z 2012 r. poz. 1428 - faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy.

 

 • 6 Odbiór towaru. 
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które towar na paletach dostarczają pojazdami z windą rozładowczą. Dostawa rozładowywana jest możliwie najbliżej wskazanego miejsca przez odbiorcę, jednak nie dalej jak do pierwszej przeszkody (np. wysoki krawężnik, brak twardego podłoża do transportu wózkiem paletowym, zbyt stromy podjazd lub zjazd, stopnie i schody itp.). Dostawca nie ma obowiązku wprowadzać towaru do obiektu.
 3. Każda dostarczona przesyłka musi być osobiście sprawdzonaw obecności dostawcy przez odbierającego lub przez niego upoważnionego. W tym celu należy zdjąć opakowania ochronne z towaru i sprawdzić stan otrzymanego produktu (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy sporządzić protokół z dostawcą i niezwłocznie skontaktować się z infolinią BOK blesz.pl. Jest to jedyna możliwa droga do dochodzenia roszczeń z tytułu widocznych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu. Zaleca się wykonać zdjęcia uszkodzeń w obecności dostawcy i zachować dla celów dowodowych. 
 4. Jeżeli podczas oględzin otrzymanego produktu okaże się, iż towar nie ma śladów uszkodzeń, ale nie jest zgodny ze składanym zamówieniem, należy pokwitować odbiór urządzenia od dostawcy, zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i kradzieżą oraz niezwłocznie zgłosić sprawę na infolinii BOK sklepu blesz.pl oraz złożyć reklamację pisemnie na adres e-mail reklamacje@blesz.pl.  Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt zgodny z zamówieniem jak najszybciej i odbierzemy towar niezgodny z zamówieniem. 
 5. Kupującemu przysługuje 7-dniowy termin zgłoszenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, które były niewidoczne mimo dokonania rzetelnych oględzin zewnętrznych. Widoczne uszkodzenia muszą zostać zgłoszone jak w pkt.3. 

 

 • 7 Odstąpienie od umowy. 

Sklep blesz.pl uznaje prawo konsumenta do zwrotu i nigdy nie będzie utrudniać zwrotu towaru oraz służy profesjonalną pomocą w ramach obowiązującego prawa i regulaminu. 

 1. Konsument może zwrócić towar, rezygnując z zakupu (odstąpienie od umowy) w sklepie blesz.pl na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową.
 2. Warunkiem jest zgłoszenie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru i do sklepu blesz.pl faktu odstąpienia od umowy. 
 3. Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów. 
 4. Po zgłoszeniu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest odesłać towar na wskazany adres przez sklep blesz.pl. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru przez konsumenta. Transport towaru organizuje konsument we własnym zakresie i na własnym koszt, a blesz.pl nie pośredniczy w organizacji transportu zwrotnego.
 5. Zgodnie z prawem konsument ma obowiązek zwrócić towar kompletnyw opakowaniu zbiorczym (folia strech zabezpieczające ładunek przed przewróceniem i przesunięciem podczas transportu, oraz kaptur przeciwdeszczowy zabezpieczający ładunek przed zamoknięciem) bez cech używania go. Obowiązkiem konsumenta jest odpowiednie zabezpieczenie towaru jeżeli oryginalne opakowanie ochronne zostało zerwane, gdyż uszkodzenia podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia towaru będą obciążać konsumenta.
 6. Aby procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, Sprzedający zaleca zastosowanie się do poniższych zasad/kroków:
  1. Poinformowanie o odstąpieniu od umowy kontaktując się z infolinią  BOK blesz.pl
  2. Potwierdzenie na piśmie faktu odstąpienia od umowy wysłane na adres pocztowy lub e-mail reklamacje@pl.
  3. Skompletowanie wszystkich składowych towaru.
  4. Przygotowanie do wysyłki i prawidłowe zabezpieczeniedo transportu towaru.
  5. Zorganizowanie transportu na własny koszt i wysyłka na wskazany adres w odpowiedzi od blesz.pl na oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Przesyłka „za pobraniem” nie zostanie odebrana przez Sprzedającego.

 

 1. Sprzedający nie przyjmuje częściowego zwrotu towaru. Towar dostarczony w workach na palecie, musi zostać zwrócony w tej samej ilości worków nieotwieranych i nieuszkodzonych w opakowaniu zbiorczym tj. na palecie, zabezpieczony folią strech i kapturem przeciwdeszczowym (nie jest wymagane oryginalne opakowanie producenta)

 

 • 8 Procedura reklamacji.  
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie blesz.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty posiadają właściwości deklarowane przez ich wytwórców, co potwierdzają wyniki badań, świadectwa, certyfikaty i deklaracje zgodności.
 2. Klient ma możliwość zgłosić reklamację do Sprzedawcy na adres reklamacje@pl,lub bezpośrednio do producenta jeżeli przewidują to warunki gwarancji. 
 3. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową pismo określające rodzaj niezgodności oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji  naszych  zobowiązań, należy odesłać na reklamacje@pl. Wówczas Sprzedający postąpi zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia  niezgodności  towaru  z  umową  nie  zawiadomi  sklepu  o  tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. 
 5. Kontrola jakości jest dla sklepu blesz.pl bardzo istotna na każdym etapie prowadzonej działalności. Sprzedający  zapewnia, że każdy produkt oferowany w sklepie blesz.pl został przetestowany przez Dział Kontroli Zakupów i uznany jako godny zaoferowania. Sprzedawca specjalizuje się w ogrzewaniu na pelet drzewny i zapewnia, że oferowane produktu są wysokiej jakości adekwatnej do swojej ceny oraz opisów technicznych i certyfikatów jakości.
 6. Właścicielom sklepu blesz.pl zależy na najwyższej jakości obsługi klientów oraz załatwiania spraw trudnych(reklamacje, zwroty itp.). W tym celu Sprzedawca powołał system kontroli jakości polegający na osobistym zaangażowaniu w sprawy trudne jednego członka zarządu.  Dział reklamacji ma obowiązek informować o takich sprawach wyznaczoną osobę, tak aby sprawy Kupujących zostały załatwione szybko i pozytywnie. W sprawach szczególnej wagi, negocjacje w interesie Kupujących będą prowadzone z producentami osobiście przez członka zarządu.  Bezpośredni kontakt do zarządu spółki z pominięciem pracowników spółki: zarzad@blesz.pl. Zapewniamy poufność i zachęcamy do kierowania uwag bądź skarg.

 

 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych. 

Informacje wstępne

blesz.pl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, jest  Administratorem danych i szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.  Niniejsza Polityka prywatności określa jakie dane Użytkowników są gromadzone i w jakim celu oraz jeśli są udostępniane to na jakiej podstawie.

Podstawa prawna dla której blesz.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

 

Dane osobowe

W celu dokonania zakupów użytkownik rejestruje się do sklepu blesz.pl, co jest konieczne do dokonania zakupów. Proces rejestracji został uproszczony do niezbędnego minimum, a rejestracja umożliwia wskazanie adres dostawy innego niż dane Kupującego oraz skorzystać z promocji i rabatów. Dane podane przez Użytkownika są niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na pytania, przesyłania komunikatów i informacji marketingowych.

W celu wysyłania zindywidualizowanych informacji marketingowych np. newsletterów, Użytkownik musi wyrazić zgodę i może ją w każdej chwili odwołać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi w okresie trwania umowy, a także w trakcie trwania gwarancji na towar, jednak nie dłużej niż 72 miesiące od upływu przysługujących praw z tytułu gwarancji bądź rękojmi. W związku z roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.  Administrator może powierzyć dane do przetwarzania innym podmiotom tj. biuro rachunkowo-księgowe, firmy transportowe, serwis i obsługa IT, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe i inne podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo, zapewniające dalszą obsługę Kupującego w tym marketingową. 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z operatorem blesz.pl SP. Z O.O. inspektor.rodo@blesz.pl.

 W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane w profilu użytkownika po zalogowaniu do sklepu blesz.pl.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w Polityce prywatności.

 • 10 Postanowienia końcowe. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 3. Sprzedający zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.